top of page

Podmínky obchodu

Fontanella sedla s.r.o.

Janáčkovo nábřeží 474/45

150 00 Praha 5

IČ 19347171

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

  1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup sedel a dalšího zboží značky Ikonic od společnosti Fontanella sedla s.r.o., přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.

 

Kupujícím se rozumí:

 

Spotřebitel, přičemž za spotřebitele se považuje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“), nebo

Osoba odlišná od spotřebitele

Kterákoliv z osob uvedených pod písm. a. a b. shora se dále označuje jako „kupující“.

 

Potvrzením objednávky kupující potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku potvrzení objednávky.

 

Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

Objednávkový formulář slouží k potvrzení zvolených variant provedení sedla kupujícím a společností Fontanella sedla s.r.o., dále jen „prodávající“.

 

 2. Závazky prodávajícího

 

Prodávající se zavazuje poskytnou kupujícímu kompletní servis pasování sedla. Tato činnost je v rámci koupě vybraného sedla zahrnuta v kupní ceně. Naměřené a dohodnuté parametry sedla jsou zaneseny do Objednávkového formuláře a potvrzeny Kupujícím i prodávajícím.

 

 3. Závazné objednání

 

 3.1 Závazné objednání může kupující učinit prostřednictvím objednávkového formuláře a to osobně po předchozí domluvě. Jelikož se každé sedlo vyrábí dle specifikace kupujícího, je nutná úhrada zálohy ve výši 50 % kupní ceny. Zbylých 50 % kupní ceny uhradí kupující při předání zboží.

 

 3.2 Kupující bere na vědomí, že pořízené specifické rozměry koně jsou vztaženy k aktuálnímu fyzickému stavu a kondici koně v den naměření rozměrů. Pokud by došlo během dodací lhůty k změně těchto rozměrů, které jsou uvedeny v objednávkovém formuláři, nebude brán na reklamaci sedla zřetel. Prodávající však nabídne odpovídající řešení.

 

 3.3 Záloha, jakož i kupní cena může být kupujícím uhrazena bezhotovostně na účet prodávajícího a to na základě faktury, kterou vystaví prodávající. Pokud je částka stanovena v měně Euro, poukáže kupující částku na účet číslo 2802586428/2010. Je-li stanovena v měně Česká koruna, poukáže kupující částku na účet číslo 2102586427/2010. 

 

 3.4 Kupující potvrzuje objednávku podpisem objednávkového formuláře. Ode dne uhrazení zálohy již nelze parametry objednaného sedla měnit, jelikož výroba je již započata. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

 3.5 Připsáním zálohy na účet prodávajícího se stává objednávka přijatou a vzniká tak mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouva. Odstoupení od kupní smlouvy není možné dle zákona č. 89/2012 Sb. §1837 d). Uhrazená záloha je nevratná.

 

 3.6 Kupující je povinen po dokončení výroby zboží odebrat do 30 kalendářních dnů a doplatit zbytek kupní ceny. Předání je podmíněno uhrazením zbývající části kupní ceny. V případě nedoplacení  zbylé částky do 30 kalendářních dnů, si prodávající vyhrazuje právo na možnost toto zboží prodat jinému zákazníkovi za účelem uspokojení vynaložených finančních nákladů na jeho výrobu a přepravu.

 

 4. Dodací lhůta

 

Lhůta dodání je vždy počítána ode dne připsání zálohy na účet prodávajícího. Její délka se stanovuje individuálně v závislosti na typu sedla a momentálním vytížení výrobní kapacity. Standardní dodací lhůta činí 8 týdnů.

 5. Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

 6. Reklamace

 6.1 Reklamace lze uplatňovat výhradně písemně na e-mailu: studnicka@fontanella.cz.

 6.2 Prodávající odpovídá za všechny výrobní skryté vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím, a které se vyskytnou během záruční doby.

 

 6.3 Při uplatnění reklamace kupující prokáže, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál nebo kopii prodejního dokladu, popřípadě doklad o zaplacení zboží. 

 

 6.4 Pokud je zboží dodáváno smluvním přepravcem nebo Českou poštou, musí kupující při převzetí zásilky zboží vybalit z přepravního obalu, zkontrolovat jej a v případě zjištění poškození sepsat s přepravcem písemný zápis o dodání poškozené zásilky a nebo zásilku nepřevzít.

 6.5 Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.

Jedná-li se o vadu odstranitelnou, postupuje prodávající následujícím způsobem:

 6.6 Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 30 dnů od převzetí oprávněné reklamace. V případě, že je vadná pouze část zboží, má kupující právo na výměnu této části a nikoli celého zboží. Prodávající vadné zboží vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opraveném zboží vada vyskytne opětovně (rozumí se 3x) nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat.

 6.7 Po uplynutí záruční doby 24 měsíců zaniká odpovědnost prodávajícího za výrobní vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat. Za samozřejmé lze považovat, že reklamaci je možné uplatnit u zhotovitele pouze v záruční době. Nestačí tedy, že se vada v záruční době vyskytla, ale je nezbytné ji v záruční době též reklamovat.

 

 6.8 Kupující je povinen se před započetím užívání sedla důkladně obeznámit se všemi potřebnými návody o užívání sedla

 

 7. Péče o sedlo

 

 7.1 Aby si sedlo zachovalo svou krásu a pružnost, je třeba jej pravidelně ošetřovat předepsanými přípravky na kůži, které ji čistí a hydratují, aniž by ji poškodily. Tyto postupy vytvářejí přirozenou ochrannou bariéru, která pomáhá chránit kůži před přirozenými opotřebovávacími činiteli, jako je světlo a teplo, které mohou způsobit předčasné stárnutí. Je proto velmi důležité, aby používané přípravky na ošetřování kůže byly vhodné i pro typ kůže, kterou používáme. Nevhodné přípravky mohou způsobit trvalé poškození kůže.

 

 7.2 Společnost Ikonic vytvořila vlastní kolekci výrobků pro péči o kůži, které byly speciálně vyrobeny pro použité kůže. Tyto výrobky při pravidelném používání udržují krásný vzhled sedel a doplňků, vytváření ochrannou bariéru a poskytují kůži ochranu proti vnějším vlivům a umožňují kůži si zachovat přirozené měkké a pružné vlastnosti, čímž prodlužují životnost sedla a doplňků.

 

 

 

 8. Záruční doba

 8.1 Na sedla Ikonic je poskytována záruka 24 měsíců. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím (fyzickou osobou – ne podnikatelem). Záruka se nevztahuje na případy, kdy je sedlo poškozeno vlivem nehody, neodborným zacházením nebo použitím nedoporučených čistících prostředků. Dále pak se záruka nevztahuje na případy, kdy je sedlo upraveno neautorizovanou osobou. Kontaktujte svého prodejce pro doporučení vhodného sedláře pro Váš region.

 

 8.2 Záruka se nevztahuje na vady, které kupující neprokáže jako způsobené celkovou vadou výrobku nebo je možné, že je způsobil kupující vlastní vinou. Převzetím výrobku souhlasí kupující s bezchybným a bezvadným stavem výrobku – zboží. Záruku a bezplatnou opravu či servis neuzná prodávající kupujícímu, pokud kupující s výrobkem či zbožím nakládal nesprávně a neobvykle. Záruka se nevztahuje na poškození, které způsobil kupující či třetí osoba po převzetí výrobku nesprávným zacházením či nakládáním s výrobkem. Záruka se nevztahuje na případné vady, na něž byl kupující upozorněn a souhlasil s jejich možným vznikem, aniž by nárokoval reklamaci. Toto upozornění může být písemné nebo ústní. Při uznané reklamaci výrobku dopraví kupující výrobek na místo reklamačního servisu, popř. bude opraveno přímo u kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo nechat si proplatit náklady spojené s posouzením žádosti o reklamaci, pokud prodávající usoudí, že v tom daném případě nesplňuje výrobek požadavky pro jeho vzetí k reklamaci.

 

 8.3 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku, závady vzniklé působením vody, chemikálií, použití nedoporučených čistících prostředků a dalších a závady způsobené při dopravě zboží, v případě že kupující převezme poškozenou zásilku od dopravce.

 8.4 Za úpravy, dodatečné dovybavení a opravy mimo zákonnou záruku účtujeme 950,- Kč/hod + 10,- Kč za každý ujetý kilometr cesty. Dále pak náklady s provedením úpravy. Pro dodatečné požadavky kupujícím na úpravu sedla, obdrží kupující od prodávajícího dopředu zakázkový list s předběžnou kalkulací ceny.

 9. Závěrečná ustanovení

 

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvy však platí obchodní podmínky platné ve znění účinném k okamžiku odeslání objednávky.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.7.2023

bottom of page